Algemene voorwaarden 

Artikel 1  Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Pengu Coffee, alsmede op overeenkomsten gesloten tussen Pengu Coffee en een wederpartij, hierna te noemen “de wederpartij”. 

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover Pengu Coffee deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.4 Indien Pengu Coffee niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pengu Coffee in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

1.5 De titels van de artikelen van deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend om de lezing van deze algemene voorwaarden te vergemakkelijken, doch kunnen niet worden gebruikt voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Pengu Coffee zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Pengu Coffee daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Pengu Coffee anders aangeeft. 

2.3 Pengu Coffee kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Pengu Coffee niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

2.6 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de wederpartij een aanbod of offerte van Pengu Coffee ongewijzigd accepteert, of indien Pengu Coffee een opdracht c.q. order schriftelijk bevestigt, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de opdracht c.q. order uitvoering heeft gegeven. 

3.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst die door of namens Pengu Coffee na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Pengu Coffee zijn bevestigd, dan wel indien Pengu Coffee reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven. 

3.3 Pengu Coffee is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te leveren van de wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Pengu Coffee het recht de order c.q. opdracht te weigeren.

3.4 Pengu Coffee is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs zonder dat de wederpartij gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

3.6 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed. Pengu Coffee zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.7 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Pengu Coffee de wederpartij hierover tevoren inlichten.  

 

Artikel 4 Verplichtingen wederpartij

4.1 De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Pengu Coffee heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeenkomst, of waarvan de wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn uit hoofde van de overeenkomst, tijdig en in de door Pengu Coffee gewenste vorm en wijze aan Pengu Coffee ter beschikking worden gesteld. 

4.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Pengu Coffee ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. 

4.3 In geval van levering en installatie van een koffieapparaat door Pengu Coffee, verplicht de wederpartij zich ertoe om zorg te dragen dat Pengu Coffee tijdig, alvorens met de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangevangen, kan beschikken over (i) de daarvoor benodigde gegevens en (ii) de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. De wederpartij zorgt ervoor dat Pengu Coffee vrije toegang en/of doorgang heeft tot de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en dat die locatie goed bereikbaar is voor alle middelen die nodig zijn of verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden. 

4.4 Indien de wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is Pengu Coffee gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Kosten die Pengu Coffee dient te maken ten gevolge van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van voornoemde verplichtingen van de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij en worden op basis van nacalculatie door Pengu Coffee aan de wederpartij gefactureerd.

 

Artikel 5 Uitvoering van de order en wijziging van de overeenkomst

5.1 Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Pengu Coffee schriftelijk in gebreke te stellen. 

5.2 Pengu Coffee heeft het recht om werkzaamheden inzake de levering en installatie van een koffieapparaat te laten verrichten door derden.

5.3 Pengu Coffee is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte separaat te factureren.

5.4 Indien Pengu Coffee de overeenkomst in fasen uitvoert, kan Pengu Coffee de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fasen behoren opschorten totdat de wederpartij aan zijn verplichtingen uit de vorige fasen heeft voldaan.

5.5 De wederpartij is gehouden tot afname van de (overeengekomen) zaken op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. In geval de wederpartij de afname weigert en/of nalatig is met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de (overeengekomen) zaken, heeft Pengu Coffee het recht om de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 6 Opschorting en ontbinding 

6.1 Pengu Coffee is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, indien:

  • de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; of
  • Pengu Coffee ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of
  • door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Pengu Coffee gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; of
  • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

De wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Pengu Coffee direct of indirect (zijn) ontstaan. 

6.2 In geval van ontbinding zijn de vorderingen van Pengu Coffee op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 

6.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Pengu Coffee vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen en/of de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Pengu Coffee op de wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.

 

Artikel 7 Overmacht

7.1 Pengu Coffee is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Pengu Coffee geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pengu Coffee niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pengu Coffee of van derden daaronder begrepen, alsmede de omstandigheid dat Pengu Coffee een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt door zijn toeleverancier. Pengu Coffee is tevens gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Pengu Coffee zijn verbintenis had moeten nakomen. 

7.3 Pengu Coffee heeft het recht om de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Beide partijen zijn gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij indien deze periode langer dan drie maanden voortduurt.  

7.4 Indien Pengu Coffee ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pengu Coffee gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8 Betaling en incassokosten

8.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Pengu Coffee aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

8.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Pengu Coffee in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de wederpartij. 

8.3 Pengu Coffee heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

8.4 De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Pengu Coffee verschuldigde.

8.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud koffieapparaat en servies

9.1 Alle door Pengu Coffee in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Pengu Coffee totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Pengu Coffee gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

9.2 De door Pengu Coffee geleverde zaken, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de zaken, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, te verpanden, aan derden over te dragen of op enige ander wijze te bezwaren. 

9.3 De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, brand en ontploffings- en waterschade. Pengu Coffee is gerechtigd om eventuele uitkering van deze verzekering te innen, waarbij de wederpartij gehouden is om medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig is of wenselijk mocht (blijken) te zijn. De wederpartij zal te allen tijde op eerste verzoek de verzekeringspolis aan Pengu Coffee ter inzage geven.

9.4 De wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Pengu Coffee en de door Pengu Coffee aan te wijzen derden om bij de uitoefening van de eigendomsrechten van Pengu Coffee al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pengu Coffee zich bevinden en de zaken terug te nemen. 

 

Artikel 10 Garanties

10.1 De door Pengu Coffee te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Deze garantie is beperkt tot die garantie, die door de producent van de zaak is verstrekt. 

10.2 De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit (1) onjuist of onzorgvuldig onderhoud van de zaak door de wederpartij en/of door derden, (2) wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pengu Coffee, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen of daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of (3) indien deze werden gebruikt op een andere dan de voorgeschreven wijze (ondeskundig of oneigenlijk gebruik). 

 

 

 

 

 

10.3 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

 

Artikel 11 Onderzoeksplicht en reclamering

11.1 De wederpartij dient het door Pengu Coffee op- en/of afgeleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Pengu Coffee te worden gemeld. Eventuele onzichtbare gebreken dienen terstond, doch uiterlijk binnen zeven dagen na ontdekking, schriftelijk aan Pengu Coffee te worden gemeld. De wederpartij dient Pengu Coffee in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

11.2 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd. 

11.3 Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zal Pengu Coffee het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de wederpartij vervangen of herstellen. In geval van vervanging dient de wederpartij de vervangen zaak aan Pengu Coffee te retourneren.

11.4 Het indienen van klachten ontslaat de wederpartij nimmer van diens afname- en betalingsverplichting jegens Pengu Coffee.

11.5 Bij niet-tijdige melding van een gebrek komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling. 

11.6 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Pengu Coffee en de door Pengu Coffee bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

 

Artikel 12 Retourzendingen

12.1 Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van Pengu Coffee zijn niet toegestaan en ontslaan de wederpartij in geen enkel geval van diens betalingsverplichting. 

12.2 Retourzendingen reizen te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij deze plaatsvindt ten gevolge van een fout aan de zijde van Pengu Coffee. 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Eventuele aansprakelijkheid van Pengu Coffee blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 Pengu Coffee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pengu Coffee is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3 De aansprakelijkheid van Pengu Coffee is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de wederpartij inzake de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

13.4 Pengu Coffee is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pengu Coffee aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Pengu Coffee toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.5 Pengu Coffee is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. 

13.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Pengu Coffee. 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen met Pengu Coffee is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

14.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Pengu Coffee is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

14.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

Klantenservice

Pengu Coffee

Copyright 2021 Pengu coffee - Powered by Lightspeed